מסלול הפקה

מסלול תסריטאות

קורסים

ד"ר גבע דן

מלא, הפקה

מסלול

א

סמסטר

א

שנה

סדנת מבוא למחשבת בימוי תיעודי

בסדנה נתחקה אחר מרכיבים יסודיים בעבודה האמנותית המורכבת של הדוקומנטריסט. נבחן ונתרגל עשר טכניקות ושיטות עבודה דרך לימוד של מסורות תיעודיות בהקשר ההיסטורי והפילוסופי שלהן ובאמצעות התנסות של התלמידים בעבודת שטח. כל תלמיד יתרגל שתיים־שלוש שיטות בימוי, ובכללן צילום אירוע "המתרחש מעצמו" בדרגות שונות של שיתוף בין הבמאי למצולמים, שחזור אירוע, רגע ספונטני המייצר תחושת אינטימיות בין הדוקומנטריסט למצולם, יצירת קונפליקט בפעולת הצילום, ראיון ודיוקן עצמי. מדי שבוע יביאו התלמידים את החומרים המצולמים לצפייה ביקורתית בכיתה. החומרים ייערכו במהלך הסמסטר ויוצגו בפורום כיתתי בשיעור המסכם. בית הספר מספק את חומרי הגלם ואת הציוד הנדרש.

© JSFS. All rights reserved.

Website created by Tommy Kay