מסלול תסריטאות

מי יכול להירשם?

כל מי שברשותם תעודת בגרות* ומרגישים שהם מתאימים ללימודים במגמת תסריטאות. ידע או ניסיון קודם בתחומי הקולנוע והטלוויזיה אינם הכרחיים, אך תינתן עדיפות מסוימת למועמדים בעלי רקע בכתיבה וביצירה.

* ועדת הקבלה רשאית לקבל תלמידים בעלי היסטוריה לימודית מוכחת שלא השלימו תעודת בגרות מלאה.


דמי ההרשמה למסלול תסריטאות: 250 ₪


אמצעי תשלום:

· במזומן במזכירות בית הספר

· באמצעות העברה בנקאית

· באפליקציה pay לטלפון מס' 052-8144477

· בהמחאה לפקודת בית הספר סם שפיגל לקולנוע ולטלוויזיה, ירושלים.

· ניתן גם לשלוח את התשלום בדואר רשום ולוודא שהגיע למזכירות בית הספר.

מועמד הנרשם גם למסלול המלא או למגמת הפקה יוזמת יזכה להנחה של 50% מדמי ההרשמה על המסלול הנוסף (סה"כ 150% לשני המסלולים).

על מועמד הנרשם ליותר ממסלול אחד להגיש ערכת הרשמה נפרדת לכל מסלול.


שלבי ההרשמה למגמת תסריטאות

· טפסי הרשמה

על הנרשם למלא את טופס ההרשמה במלואו ולוודא שהטופס ודמי ההרשמה הגיעו למזכירות בית הספר.


· מבחני בית

כחמישה שבועות לפני מועד ההגשה יקבל הנרשם מבחני בית שאותם עליו למלא לפי הנחיות המזכירות, ולהגישם בבית הספר במועדים המפורסמים. זמן העבודה הנדרש לסיום המבחנים הוא כשלושה שבועות, לכן מומלץ להקדים ככל הניתן את מסירת טופס ההרשמה כדי לקבל את המבחנים.

מועמדים שיש ברשותם עבודה או פרסום קודם בתחומי הכתיבה מוזמנים להגישם למזכירות בית הספר, נוסף למבחני הבית. ניתן להגיש עבודה קודמת אחת בלבד עד לתאריך ההגשה הנקוב. המועמדים מתבקשים למסור העתק של העבודה ולא את המקור. בית הספר אינו אחראי לאובדן עבודות.


· ראיון אישי בבית הספר

מועמדים שעברו בהצלחה את מבחני הבית יוזמנו לראיון בפני ועדת קבלה. הוועדה תקבע אילו מועמדים יתקבלו למגמה ואילו מועמדים לא יתקבלו.


שכר לימוד
שכר הלימוד בשנת הלימודים תשפ"א הוא 14,000 ₪. שכר הלימוד לשנים הבאות יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן (שכר הלימוד הסופי לכל שנת לימודים מתפרסם בחודש יולי באותה שנה ובכל מקרה לא יפחת משכר הלימוד של השנה הקודמת). נוסף לשכר הלימוד, מדי שנה יש לשלם דמי שכלול בסך 200-850 ₪ (850 ₪ בשנה הראשונה, וסכומים נמוכים יותר בהמשך הלימודים) לטובת מנוי לסינמטק, ספרי לימוד, מקראות, תדפיסים ועלויות פעילויות העשרה.


מלגות
הנהלת בית הספר פועלת ללא לאות להשגת מלגות שכר לימוד מלאות או חלקיות, מלגות קיום, פרסים על מצוינות, מלגות הפקה, מלגות סיוע פסיכולוגי ומלגות השתלמויות בארץ ובחו"ל לתלמידים מקרנות, ממוסדות ומאישים בישראל ובחו"ל.


עצמאות ושינויים

לבית הספר שיקול דעת מלא והזכות הבלעדית לשנות את תוכנית הלימודים וההפקות. התלמידים יהיו כפופים לתקנוני בית הספר.