מסלול הפקה יוזמת

מי יכול להירשם?
כל מי שברשותם תעודת בגרות* ומרגישים שהם מתאימים ללימודי קולנוע וטלוויזיה. בית הספר מקבל מועמדים עם או בלי רקע בקולנוע ובטלוויזיה, מועמדים בעלי השכלה קודמת בתחומים אחרים, ומועמדים מוכשרים וחסרי ניסיון. תינתן עדיפות מסוימת למועמדים שהתנסו ביזמות, שלמדו לימודים על־תיכוניים או בעלי ניסיון חיים עשיר והרפתקני.

*ועדת הקבלה רשאית לקבל תלמידים בעלי היסטוריה לימודית מוכחת שלא השלימו תעודת בגרות מלאה.


דמי הרשמה למסלול הפקה יוזמת: 250 ₪


אמצעי תשלום:

· במזומן במזכירות בית הספר

· באמצעות העברה בנקאית

· באפליקציה pay לטלפון מס' 052-8144477

· בהמחאה לפקודת בית הספר סם שפיגל לקולנוע ולטלוויזיה, ירושלים.

· ניתן גם לשלוח את התשלום בדואר רשום ולוודא שהגיע למזכירות בית הספר.

מועמד הנרשם למסלול המלא וגם למגמת הפקה יוזמת יזכה להנחה של 50% מדמי ההרשמה על המסלול הנוסף (סה"כ 150% לשני מסלולים).

על מועמד הנרשם ליותר ממסלול אחד להגיש ערכת הרשמה נפרדת לכל מסלול.


שלבי ההרשמה למגמת הפקה יוזמת

· טפסי הרשמה

על הנרשם למלא את כל הפרטים ולוודא שהטפסים ודמי ההרשמה הגיעו למזכירות בית הספר. 


· מבחני בית

מבחני הבית נשלחים למועמדים שמילאו את כל תנאי ההרשמה, כחמישה שבועות לפני מבחני המיון בבית הספר. את המבחנים יש למלא לפי הנחיות המזכירות ולהביאם ליום מבחני המיון בבית הספר.


· מבחני מיון בבית הספר

מבחני המיון מתמקדים ביכולת ההבעה החזותית של המועמדים. המבחנים אורכים כחמש שעות ואינם מצריכים הכנה מוקדמת. הם משתנים משנה לשנה וממועד למועד. לאחר בדיקת המבחנים ועדת המיון מחליטה אילו מועמדים יוזמנו לשלב הריאיון האישי ואילו מועמדים לא ימשיכו הלאה במיון.

מועמדים שיש ברשותם עבודה או פרויקט קודם המעיד על יכולות יזמות ויצירה, מוזמנים להגישו עם מבחני המיון. זהו אינו תנאי הכרחי להרשמה, אך עבודה ברמה גבוהה יכולה לשפר את סיכויי התקבלות המועמד. העבודה יכולה להיות בתחום אישי, אמנותי, עסקי, הפקתי, תקשורתי, ארגוני, חברתי או אחר. ניתן להגיש רק עבודה קודמת אחת, נוסף למבחני המיון. המועמדים מתבקשים למסור העתק של העבודה ולא את המקור. בית הספר אינו אחראי לאובדן עבודות.


· ראיון וקבלה

מועמדים שעברו בהצלחה את שלב מבחני המיון מוזמנים לריאיון אישי בבית הספר מול ועדת קבלה. ועדת הקבלה משקללת את התרשמותה מן המועמדים עם תוצאות מבחני המיון, ומחליטה אילו מועמדים לקבל לבית הספר ואילו מועמדים לא יתקבלו. לעיתים מועמדים מוזמנים לריאיון חוזר, לפי החלטת הוועדה. כשבוע לאחר הריאיון, החלטות הוועדה נשלחות למועמדים. מועמדים שהתקבלו יקבלו גם מסמכי תשלום לשנת הלימודים ואת תקנוני בית הספר לחתימה. מועמד שלא ישלים את ההרשמה, תתבטל קבלתו לבית הספר והודעה על מקום פנוי תישלח למועמד ממתין.

למועמדים שלא עברו את מבחני המיון נשלחת הודעה באותו מועד.


ערעור על החלטת ועדת הקבלה

החלטות ועדת הקבלה הן סופיות וערעורים אינם מתקבלים. עם זאת, ההחלטות הן יחסיות לכל מחזור מועמדים ותקפות למועד הבחינות בלבד . הניסיון מוכיח כי מועמדים שהתקבלו לאחר שנבחנו פעם שנייה ואף שלישית הופכים במקרים רבים לתלמידים מובילים בבית הספר, ולכן בית הספר מעודד מועמדים להגיש שוב מועמדות בשנת הלימודים הבאה.


הכרה בלימודים קודמים ומעבר בין בתי ספר

מועמדים שסיימו שנה ראשונה בבית ספר אחר לקולנוע יירשמו לשנה א', ואם יתקבלו יוכלו לקבל פטור משיעורים מסוימים בכפוף להגשת בקשה ולהחלטת ועדת ההוראה של בית הספר.


שכר לימוד

שכר הלימוד בשנת הלימודים תשפ"א הוא 17,500 ₪. שכר הלימוד לשנים הבאות יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן (שכר הלימוד הסופי לכל שנת לימודים מתפרסם בחודש יולי באותה שנה ובכל מקרה לא יפחת משכר הלימוד של השנה הקודמת). עבור ארבע שנות הלימודים ישלם התלמיד שכר לימוד מלא. נוסף לשכר הלימוד, מדי שנה יש לשלם דמי שכלול בסך 200-850 ₪ (850 ₪ בשנה הראשונה, וסכומים נמוכים יותר בהמשך הלימודים) לטובת מנוי לסינמטק, ספרי לימוד, מקראות, תדפיסים ועלויות פעילויות העשרה (כניסה למוזיאונים ועוד).


פגישה עם הנהלת בית הספר לקראת שנת הלימודים
בתחילת ספטמבר יפגשו התלמידים עם הנהלת בית הספר לשיחת הכנה לקראת שנת לימודיהם הראשונה.


מלגות
הנהלת בית הספר פועלת ללא לאות להשגת מלגות שכר לימוד מלאות או חלקיות, מלגות קיום, פרסים על מצוינות, מלגות הפקה, מלגות סיוע פסיכולוגי ומלגות השתלמויות בארץ ובחו"ל לתלמידים מקרנות, ממוסדות ומאישים בישראל ובחו"ל.


טיפול פסיכולוגי לתלמידים

בית הספר משתף פעולה עם שירותי הייעוץ לסטודנט של האוניברסיטה העברית בירושלים. לתלמידים מוצע טיפול פסיכולוגי פרטני או קבוצתי, מסובסד על ידי בית הספר. בשירות עובדים פסיכולוגים, עובדים סוציאליים ופסיכיאטרים.


עצמאות ושינויים

לבית הספר שיקול דעת מלא והזכות הבלעדית לשנות את תוכנית הלימודים וההפקות. התלמידים יהיו כפופים לתקנוני בית הספר.

© JSFS. All rights reserved. Website created by Tommy Kay